Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

J. angielski

[wszystkie poniższe teksty zostały opublikowane anonimowo za wyraźną zgodą ich autorów]

EGZAMIN PISEMNY  z 16 lutego 2017 r.

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam teksty, które kandydaci otrzymali do tłumaczenia na egzaminie z języka angielskiego 16 lutego 2017 r.
W tym dniu zdawały dwie grupy kandydatów, a zgodnie z wynikami mniej więcej połowa zdała egzamin pisemny.
20 marca ustny 🙂

ms.gov.pl/pl/orzeczenia-etpcz/download,31,0.html

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, złe traktowanie musi osiągnąć minimalny stopień dolegliwości, jeśli ma być rozpatrywane na podstawie Artykułu 3. Ocena tego minimalnego poziomu jest z natury rzeczy relatywna; zależna od wszystkich okoliczności sprawy, takich jak długość działania podlegającego ocenie, jego skutki w odniesieniu do zdrowia fizycznego i psychicznego, a także w niektórych przypadkach, płci, wieku, stanu zdrowia ofiary.

Zarzuty złego traktowania muszą być poparte odpowiednimi dowodami. Przy ich ocenie Trybunał przyjmuje standard dowodowy „ponad uzasadnioną wątpliwość”, lecz dodaje, iż takie dowody mogą wynikać ze współistnienia wystarczająco silnych, jasnych oraz zgodnych wniosków lub podobnych niepodważalnych domniemań co do faktów.

Aby móc mówić o „nieludzkim” lub „poniżającym traktowaniu lub karaniu” należy wykazać, że cierpienie lub poniżenie przekroczyło nieunikniony poziom cierpienia lub poniżenia prawnie wynikającego z danej formy traktowania lub kary.

Ze szczególnym uwzględnieniem osób pozbawionych wolności, Artykuł 3 wymaga od Państwa zapewnienia, aby więźniowie osadzeni byli w warunkach, które nie uwłaczają godności ludzkiej, aby sposób wykonywania kary nie narażał ich na ból czy trudności, których intensywność przekraczałaby nieunikniony poziom cierpienia, nieodłącznie związany z faktem osadzenia oraz aby mając na względzie praktyczne uwarunkowania kary pozbawienia wolności, zdrowie oraz samopoczucie osadzonych było odpowiednio zabezpieczone przez, między innymi, udzielanie im wymaganej pomocy lekarskiej. Stąd, niezapewnienie osadzonemu odpowiedniej opieki lekarskiej, i ogólniej mówiąc, przetrzymywanie chorego osadzonego w nieodpowiednich warunkach, mogą być co do zasady uznane za niezgodne z Artykułem 3

Artykuł 3 Konwencji nie może być interpretowany jako ustalający generalny obowiązek do zwolnienia zatrzymanego z powodu wystąpienia przesłanek zdrowotnych.

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/nowa-wizja-rozwoju-polski/

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami, przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Wiodąca w niej jest zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym oraz założenie, że z efektów Strategii skorzystają wszyscy obywatele.

W ostatnich 10 latach Polska – na tle UE – rozwijała się w relatywnie szybkim tempie. Jednakże, na skutek niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych, a także z uwagi na wyczerpywanie się prostych rezerw wzrostu, takich jak tania siła robocza, fundusze zewnętrzne, w tym z UE, przy braku nowych czynników napędowych, wzrost gospodarczy w ostatnich latach spowolnił. Jego średnie roczne tempo obniżyło się z 5,2 proc. do 2,9 proc. Na osłabienie tempa rozwoju gospodarczego wpływ mają także negatywne trendy demograficzne, niższe tempo wzrostu produktywności pracy oraz najniższa w regionie stopa inwestycji. Ta niekorzystna sytuacja gospodarcza utrzyma się i zintensyfikuje, jeśli w polityce gospodarczej państwa nie zajdą istotne zmiany.

Polska potrzebuje nowych impulsów rozwojowych, które wprowadzą naszą gospodarkę na wyższy poziom rozwoju, co będzie mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości życia Polaków i ich zamożność. Strategia przedstawia nowy model rozwoju – rozwój odpowiedzialny czyli taki, który zapewnia korzyści z rozwoju dla wszystkich grup społecznych i w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być realizowane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Istotne jest odpowiednie kształtowanie relacji pomiędzy konkurencyjnością gospodarki, dbałością o środowisko oraz jakością życia. Odpowiedzialny rozwój to wzrost gospodarczy wykorzystujący takie walory jak przedsiębiorczość, pracowitość, zasoby i umiejętności Polaków.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5f5ed869470664b7fadc1fbbde351ff75.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKch10?text=&docid=187648&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=219333

The present request for a preliminary ruling concerns the interpretation of Directive 2003/37/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on type-approval of agricultural or forestry tractors, their trailers and interchangeable towed machinery, together with their systems, components and separate technical units and repealing Directive 74/150/EEC, (2) as amended by Commission Directive 2014/44/EU of 18 March 2014.

This request has been made in proceedings between ‘Agrodetalė’ UAB, a company (‘Agrodetalė’) and Vilniaus miesto savivaldybės administracija (Municipal Council of the City of Vilnius, Lithuania,‘the Municipality of Vilnius’) concerning the latter’s refusal to register used tractors imported from Belarus in the national register of tractors, self-propelling and agricultural machinery and trailers for use therewith.

The questions asked by the referring court relate, essentially, to whether those used vehicles imported into the European Union from a third country, must, in order to be capable of being registered in a Member State, comply with the technical requirements laid down by Directive 2003/37.

In this Opinion, I shall maintain that Directive 2003/37 must be interpreted as meaning that, in order to be capable of being registered in a Member State, used vehicles imported into that Member State from a third country and belonging to the categories covered by that directive must, before their first entry into service in the European Union and when that takes place on or after 1 July 2009, comply with the technical requirements laid down by that directive.

As is apparent from the first recital of Council Directive 74/150/EEC of 4 March 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of wheeled agricultural or forestry tractors, the EU legislature took as its starting point the observation that ‘in each Member State tractors must comply with certain mandatory technical requirements; … such requirements differ from one Member State to another and consequently hinder trade within the European Economic Community’.

https://www.theatlantic.com/business/archive/2014/04/why-dont-the-1-percent-feel-rich/360061/

Now, remember, income is how much money comes into your bank account each year, and wealth is how much money you already have in it, along with any stocks, bonds, and real estate (minus any debts). In other words, income is a flow and wealth is a stock. Still, there should be a large degree of overlap between the top 1 percent of earners and the top 1 percent of wealth-holders. So why hasn’t wealth inequality exploded quite as much as income inequality?

Part of it is that the top 1 percent of earners aren’t the same people each year.

The “bottom of the 1 percent”—the doctors, lawyers, and other professionals with consistent incomes—actually haven’t increased that much the last 30 years. It’s the rest that really have. But the top 0.5 percent are different from me, you, and even the 99 to 99.5 percent: their incomes bounce up and down with the stock market. Unless they have the kind of dynastic wealth that they can live off of, it’s hard to stay in that rarified group from one year to the next. So it shouldn’t surprise us that our new Gilded Age has been of, for, and by the 1 percent of the 1 percent.

But another part of it is status anxiety. Not just conspicuous consumption, though there is plenty of that. Rather, it’s the terror that their kids will fall behind. That if they don’t get their toddler into the right preschool, they’ll blow any chance of getting them into Harvard. So they spend ungodly sums on tuition, tutors, and enrichment activities to try to keep up with the other 1 percenters in the college admissions arms race. There’s a perverse logic to it all: the richer the 1 percent get, the higher the cost of falling out. And that’s why the “bottom of the 1 percent” in particular aren’t getting wealthier.

EGZAMIN PISEMNY  z 9 czerwca 2016r.

W dniu 09.06.2016 godz .10:00

były następujące teksty:

1. Z języka angielskiego na język polski:

a) KPA- artykuł o kwestiach doręczania decyzji administracyjnych :http://www.rp.pl/artykul/1187844-Postepowanie-administracyjne–czy-pisma-trzeba-doreczac-kazdemu-z-malzonkow.html

b)Decyzja o Eurpejskim Banku Centralnym- nie znalazłem niestety

Z języka angielskiego na język polski:

a)dyrektywa KE o oznaczaniu broni palnej

b) artykuł prasowy na temat rynku motorazycyjnego w USA- wymiana wadliwych mechanizmów poduszek powietrznych.

EGZAMIN PISEMNY  z 17 września 2015r.

Dobry wieczór! W dniu dzisiejszym przystępowałem do pisemnego etapu egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego i piszę, aby podzielić się wrażeniami. Do egzaminu podchodziło 8 osób, z czego debiutanci (w tym ja) byli w zdecydowanej mniejszości. Teksty z polskiego na angielski: 1) nowe regulacje dot. międzynarodowych spraw spadkowych 2) tekst o składkach do OFE i ZUS. Teksty z angielskiego na polski: 3) opinia sądu apelacyjnego ws. wpływu przyznania do winy na możliwość apelacji 4) oświadczenie KE ws. przywrócenia przez Niemcy kontroli granicznych. Stopień trudności określiłbym jako umiarkowany, ale zobaczymy jak do mojej pracy podejdzie komisja. Przesyłam informacje, ponieważ Pani blog jest bardzo pomocny, sam z niego korzystałem i chciałbym chociaż w ten sposób się odwdzięczyć

EGZAMIN PISEMNY  z 28 maja i USTNY z 2 lipca 2015r.

Szanowna Pani Renato,

Chciałabym podzielić się swoimi wrażeniami z obu części egzaminu z języka angielskiego. Zacznę od początku. Egzamin pisemny odbył się 28 maja o godz. 9.00. Oba teksty do tłumaczenia z języka polskiego na angielski nie były wybitnie trudne (a przynajmniej dla osoby, która czuje się pewnie w tłumaczeniach prawnych/prawniczych) – jeden był o tym, kiedy dłużnik może być uznany za niewypłacalnego zgodnie z polskim prawem upadłościowym. Drugi tekst był o uchylaniu się od oświadczeń woli składanych przez pracowników pod wpływem błędu lub groźby. Zawierał on dużo odwołań do orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Z kolei oba teksty do tłumaczenia z języka angielskiego na polski były dość ciężkie. Pierwszy tekst był fragmentem jakiegoś porozumienia w sprawie zasad i procedur dotyczących rozwiązywania sporów, który był wyrwany z kontekstu. Drugi tekst był artykułem z angielskiego Newsweeka o wynikach wyborów w UK i nastrojach z nimi związanych oraz o tym, jak te nastroje wpłynęły na notowania na London Stock Exchange (link do tego artykułu: http://europe.newsweek.com/stocks-sterling-surge-uk-conserv…; na egzaminie trzeba było przetłumaczyć fragment od początku do słów “was built largely on the promise of economic security”).

Po prawie miesiącu oczekiwania dowiedziałam się, że zdałam. Z kolei egzamin ustny odbył się 2 lipca. Pojawiły się następujące teksty:

– do tłumaczenia a vista – tekst o zamachu bombowym Dżohara Carnajeva i o tym, że w USA skazani na śmierć często długo czekają na wykonanie kary śmierci oraz tekst o polityce Davida Camerona (niestety, szczegółów nie pamiętam; stres robi swoje ;)). Wydaje mi się, że oba teksty były artykułami prasowymi;
– do tłumaczenia konsekutywnie: tekst o ochronie pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę gwarantowanej przez Kodeks pracy i tekst o uprawnieniach do opieki społecznej, szczególnie do opieki zdrowotnej, które przysługują w różnych państwach członkowskich UE.

„Edit: Udało mi się znaleźć linki do dwóch tekstów do tłumaczenia a vista:

1. Tekst o zamachu bombowym Dżohara Carnajeva i o karach śmierci w USA – http://blogs.wsj.com/law/2015/05/15/sizing-up-dzhokhar-tsarnaevs-future/. Na egzaminie trzeba było przetłumaczyć fragment od początku (bez tytułu) do słów “George Kendall, a lawyer at Squire Patton Boggs who has worked on death-penalty cases for 35 years.”
2. Tekst, który jednak był przemówieniem Davida Camerona, nie artykułem prasowym o jego polityce – https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-opportunity. Na egzaminie trzeba było przetłumaczyć fragment, którego treść odpowiadała mniej więcej treści pierwszych dwóch akapitów i całego fragmentu zatytułowanego “long-term economic plan” do słów „And that is the first step in improving the life chances of everyone in our country.”

Przy części konsekutywnej fragmenty były odczytywane raczej w wolnym tempie, a same fragmenty były raczej prostymi i krótkimi zdaniami, chociaż zdarzały się też dłuższe (fragmenty zdań wielokrotnie złożonych lub nawet całe zdania wielokrotnie złożone, jeżeli nie były zbyt długie).

Dzisiaj, tj. po ok. 2 tygodniach oczekiwania, dowiedziałam się, że zdałam część ustną i niedługo będę tłumaczem przysięgłym (zaprzysiężenie odbędzie się najprawdopodobniej we wrześniu). To było moje drugie podejście. Poprzednim razem nie zdałam części ustnej egzaminu, ale wyciągnęłam wnioski z tego doświadczenia, skupiłam się głównie na ćwiczeniu tłumaczenia ustnego i tym razem udało się :).

Na koniec mam jeszcze dwie ogólne rady dla osób, które chcą przystąpić do egzaminu:

1. Polecam regularne czytanie wybranych artykułów prasowych, szczególnie z „Newsweeka” i „The Guardian”, najlepiej połączone z tłumaczeniem pisemnym lub tłumaczeniem a vista. Zauważyłam, że tego typu teksty często pojawiają się na egzaminie, nawet na części ustnej.
2. Nie zaniedbujcie tłumaczenia ustnego – najlepiej ćwiczcie je regularnie, równolegle przygotowując się do części pisemnej. Bardzo fajnym sposobem nauki jest ćwiczenie tłumaczenia ustnego na Skypie z drugą osobą, bo nie dość, że można otrzymać feedback od tej osoby, to jeszcze można utrwalić terminologię. Dlatego też jeżeli macie taką możliwość, żeby przygotowywać się do części ustnej z kimś, to koniecznie z niej skorzystajcie, bo to na pewno zaprocentuje :).

 

EGZAMIN USTNY z 3 lipca 2015r.

Dzień dobry Pan Renato,

tak jak obiecałam dzielę się wrażeniami z egzaminu ustnego z języka angielskiego z 3 lipca.

Egzamin w porównaniu z poprzednim, z którego materiały widziałam uważam za dużo łatwiejszy. Teksty a vista dotyczyły: przemówienia Davida Camerona z Bratysławy (modernizacja armii, konieczność wspólpracy), tekst dotyczący apelacji skazanego na śmierć ( tu zdania wielokrotnie złożone,miejscami można sie było pogubić). Czasu na przygotowanie bardzo mało – 2 minuty (przy zapisaniu na swojej kartce 5 wyrazów nie starczało na doczytanie tekstu do końca). Konsektutywnie – tekst 1 o udzielaniu przez pracodawcę pracownikowi urlopu na żądanie, tekst drugi o opiece zdrowotnej w krajach Unii. Oba stosunkowo proste, co budzi moje obawy co do zastosowania właściwego rejestru bo tłumaczyłam równie prosto jak oryginał. Tempo – w pierwszym tekście wolniejsze, w drugim zdecydowanie szybsze – nie nadążałam notować ale dzięki temu,ze tekst nie był specjalistyczny można było ogarnąć go pamięciowo. Pan który czytał to na pewno tłumacz – czytane bardzo wyraźnie, z przerwami, po 1 zdaniu – kilka zdań dłuższych dzielono na fragmenty.  generalnie atmosfera podczas egzaminu bardzo miła, pan który nas zaprowadzał i odprowadzał do drzwi budynku po egzaminie (ten sam,który czytał teksty) niezwykle sympatyczny.

Ogólna konkluzja jest taka, że tempo egzaminu jest tak szybkie, że nie daje żadnego pola na głębsze zastanowienie się. Albo wiemy,albo improwizujemy(czytaj:zmyślamy). Jak wiele osób zdających przede mną, które wspominały o tym na blogu, kilka wyrazów będących w tekstach przypomniałam sobie wychodząc z sali egzaminacyjnej;)

wyniki 14 lipca.


EGZAMIN PISEMNY 27 maja 2015r.

Chciałbym podzielić się z Panią i czytelnikami bloga informacjami nt egzaminu pisemnego z języka angielskiego, który odbył się 27 Maja. Niestety zlokalizowałem tylko jeden tekst konkretnie w sieci.
Teksty ang- pol:
1. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/waiver1999_e.doc. ( nie całość, bez akapitu 2,3 i 5 ze str, 1 oraz pkt 4-6 ze str 2.)
2. Artykuł prasowy nt odrodzenia amerykańskiego przemysłu i problemów jakich doświadcza on poza granicami USA

Pol-ang
1. tekst o przedsiębiorcach próbujących uniknąć odpowiedzialności z tytułu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez outsourcing
2. tekst o wyborze przez sąd upadłościowy postępowania w wypadku ogłoszenia upadłości, tj upadłość likwidacyjna vs układowa

Teksty, wg mojej oceny, nie były bardzo trudne, choć polecam przypomnienie sobie tłumaczenia liczb (trillion etc) i utrwalenie tłumaczenia nazw ustaw z polskiego na angielski (np. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym- o czym sporo pisze np p. Jopek- Bosiacka); nadto tekst ostatni pol-ang zawierał trochę więcej prawniczego słownictwa niż pozostałe (układ, syndyk, zgromadzenie wierzycieli etc) ale ogólnie wydaje mi się, że nie było w żadnym z nich jakichś bardzo wymyślnych terminów.  Co do przebiegu samego egzaminu, to wyglądało tak, jak opisywali to inni zdający przede mną- bez niespodzianek, cztery godziny intensywnego pisania.
Wyniki mają być pod koniec czerwca, a na początku lipca ewentualny ustny.


Pozdrawiam serdecznie Panią oraz wszystkich czytelników, zwłaszcza tych przygotowujących się do egzaminu.

EGZAMIN PISEMNY 18 marca 2015r.

Szanowna Pani,

chciałabym podzielić się czytelnikami bloga informacją o tekstach na egzaminie z języka angielskiego 18 marca:

– z języka polskiego na angielski: http://www.eib.org/epec/ee/documents/ee-guidance-pl-.pdf, od słów W ramach partnerstwa, podmioty sektora publicznego i sektora prywatnego wspólnie realizują projekty związane z budową infrastruktury publicznej… do Podmiot publiczny ponosi koszty usługi., oraz uzasadnienie wyroku: http://www.lexlege.pl/orzeczenie/100108/i-kzp-25-06-postanowienie-sadu-najwyzszego-izba-karna/ do słów Postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w S., na podstawie art. 430 § 1 KPK, pozostawił bez rozpoznania apelację wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w S.

– z języka angielskiego na polski: http://in.reuters.com/article/2014/10/30/oil-prices-idINL5N0SO23D20141030 od słów Oct 30 (Reuters) – Consumers can expect do słów to influence prices has been eroded by the new shale oil production.; oraz http://www.cps.gov.uk/legal/a_to_c/abuse_of_process/ od słów The inherent jurisdiction of the court to stop a prosecution to prevent an abuse of process do słów  That it should be seen to be so is impermissible.”

 

Od siebie mogę również powiedzieć, że komisja była bardzo sympatyczna oraz że przydał mi się wymazywalny długopis, jak również słownik nietematyczny – nawet żałowałam, że nie wzięłam większego.

 

Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że komuś się przyda:-)

 

 

EGZAMIN USTNY 9 lutego 2015r.

Pani Renato,

przesyłam informacje o tekstach na egzaminie ustnymn w dniu 9 lutego 2015r.:

A VISTA

1. Opis wyroku, od którego odwołuje się były pracownik EASA (European Aviation Safety Agency) – w związku z brakiem uzasadnienia wcześniejszego rozwiązania umowy przez pracodawcę (powód rozwiązania: wysłanie e-maila z informacjami dot. EASA, który trafił do osoby trzeciej, co mogło spowodować naruszenie dobrego imienia i podważenie reputacji EASA).

Tekst http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_153050/?portal=j_55&printView=true

Od początku do zdania, które kończy się słowami: „(…) termination of his contract is groundless and illegal”.

2. Mowa wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ws. wydarzeń na Ukrainie i przyjęcia wspólnego stanowiska wobec Rosji.

Tekst http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/topics/20140409_en.htm

Od słów: „Honourable Members, it has been only four months since (…)” do słów „(…) IMF Stand-By Arrangement agreed on 27 March.”

 

KONSEKUTYWNE

3. Rozważania Sądu Najwyższego na wniosek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dot. prawa do zastosowania wariografu (detektora kłamstw) podczas przesłuchania.

Tekst http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/851379,koniec-z-korzystaniem-z-wykrywacza-klamstw-podczas-przesluchania.html

Od słów „Na wątpliwości, które rozstrzygał Sąd Najwyższy (…)” do słów „(…) zgoda osoby przesłuchiwanej na użycie wariografu.” (lub jeszcze jeden akapit, ale nie mam pewności).

4. Była pracownica szkoły prywatnej zadaje pytanie prawnikowi dot. możliwego postępowania w związku z tym, że pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia w wysokości 6 miesięcznych pensji (propozycje prawnika: napisać list do pracodawcy z wezwaniem do zapłaty, zgłosić sprawę do PIP lub wejść na drogę sądową).

Tekst http://www.eporady24.pl/jak_odzyskac_zalegle_wynagrodzenie_za_prace,pytania,2,70,11091.html

Od początku do „(…) którym pozew składa się na urzędowym formularzu.”

 

W przypadku tłumaczenia konsekutywnego ilość tekstu do tłumaczenia jednorazowo nie była zbyt duża, ale np. w tekście nr 4 trzeba było za jednym zamachem przetłumaczyć 4 krótkie zdania w pytaniu osoby zwracającej się o poradę prawną.

Komisja bardzo życiowa. Czas na zapoznanie się z tekstami a vista to 2 minuty. Osoba, która czytała mi tekst do tłumaczenia konsekutywnego, wcześniej powiedziała, o czym będzie tekst. Fragmenty do tłumaczenia były porównywalnej długości z tymi, które Pani podaje podczas sesji Skype* Ale objętość fragmentów do tłumaczenia zależy zapewne od tego, kto czyta, więc na innych egzaminach może być inaczej.

* Zdania, te to przeważnie jedno zdanie proste lub fragment zdania wielokrotnie złożonego, który stanowi sensowną całość.

EGZAMIN PISEMNY 15 grudnia 2015r. i EGZAMIN USTNY 12 stycznia 2015r.

Szanowna Pani Renato,

Jako że wskazówki i porady znajdujące się na Pani blogu bardzo przydały mi się w przygotowaniach do egzaminu, postanowiłam, że w ramach odwdzięczenia się podzielę się swoimi wrażeniami z egzaminu z języka angielskiego.

Może zacznę od początku. Pod koniec lipca zeszłego roku wysłałam wniosek o wyznaczenie terminu, a mniej więcej w połowie listopada dostałam odpowiedź z MS. Termin egzaminu został wyznaczony na 15 grudnia. Na egzaminie pojawiły się następujące teksty:
1) tekst o karach w prawie kanonicznym (ekskomunika, suspensa itp.) (PL_EN);
2) tekst o sondażu przeprowadzonym wśród Polaków, który dotyczył wprowadzenia euro do Polski (PL_EN);
3) wyrok sądu apelacyjnego w UK w sprawie karnej (nie jestem w stanie przypomnieć sobie dokładnie, o co tam chodziło). Podczas tłumaczenia tego tekstu bardzo przydała się znajomość książki Leszka Berezowskiego pt. „Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych”, bo pojawiło się w nim parę zwrotów omówionych w tej książce np. „Queen’s Council”
i „miscarriage of justice”) (EN_PL);
4) tekst o Unii Europejskiej o mobilności pracowników w obrębie UE (EN_PL).

Moim zdaniem teksty nie były bardzo trudne, ale nie powiedziałabym też, że były proste. Najtrudniejszy był wyrok, bo zawierał kilka dość skomplikowanych zdań.

Te wszystkie cztery teksty udało mi się przetłumaczyć tak szybko, że zdążyłam je sprawdzić (myślę, że to dlatego, że normalnie pracuję jako tłumacz pisemny i jestem przyzwyczajona do szybkiego tłumaczenia). Poza tym nie bolała mnie ręka, bo przed egzaminem dużo pisałam, jak robiłam sobie glosariusze, które zresztą zabrałam na egzamin (swoją drogą bardzo polecam takie rozwiązanie).

Po ponad trzech tygodniach oczekiwania dowiedziałam się, że zdałam :). W dniu 15 grudnia do egzaminu podeszło 27 osób w dwóch grupach – porannej i popołudniowej, zdało tylko 6.

Z kolei egzamin ustny odbył się w poniedziałek 12 stycznia.
Dostałam następujące teksty do przetłumaczenia:
1) tekst o aktach notarialnych (a vista, czyli EN_PL));
2) tekst o składkach na ubezpieczenie pracowników (a vista);
3) tekst o prawach poszczególnych osób w postępowaniu karnym (konsekutywnie, czyli PL_EN);
4) tekst o postępowaniu upadłościowym spółek (konsekutywnie).

Teksty same w sobie również nie były bardzo trudne, ale mimo wszystko ogólnie egzamin był ciężki. Niestety, trafiła mi się osoba, która szybko odczytywała fragmenty (i to momentami dość długie). Bardzo starałam się radzić sobie jakoś, częściowo zapamiętując i zapisując to, co usłyszałam, ale niestety w kilku miejscach byłam zmuszona pominąć informacje (w jednej awaryjnej sytuacji nawet część zdania), bo nie zdążyłam zapamiętać/zapisać wszystkiego, a komisja nie zgodziła się na powtarzanie fragmentów.

Po trzech tygodniach oczekiwania dowiedziałam się, że niestety nie zdałam, ale niewiele mi zabrakło. Myślę, że to w dużej mierze przez pominięcie tych informacji. Gdyby komisja odczytywała fragmenty trochę wolniej, zdążyłabym ogarnąć wszystkie informacje, a to pewnie przełożyłoby się na wyższy wynik. Jestem jeszcze trochę zniechęcona tą porażką, tym bardziej, że bardzo dużo pracy włożyłam w przygotowania do obu części, ale nie odpuszczę. Już wysłałam kolejny wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu. Jak ochłonę, to wezmę się w garść i popracuję jeszcze nad tłumaczeniem ustnym, szczególnie nad tym, żeby nawet przy szybkim tempie odczytywania tekstu za wszelką cenę zapamiętać/zapisać wszystko, bo wygląda na to, że pomijanie informacji jest bardzo niemile widziane przez komisję (czemu zresztą nie dziwię się, ale mam żal, że w awaryjnej sytuacji komisja nie zgodziła się na powtórzenie fragmentu, bo takie podejście zupełnie nie przystaje do rzeczywistości).

Gratuluję pomysłu stworzenia i prowadzenia tego bloga, jest on nieocenioną pomocą dla kandydatów na TP.


EGZAMIN PISEMNY 15 stycznia 2015r.

Pani Renato,

oto teksty, które były na egzaminie w dniu 15 stycznia 2015 r. o godz. 13:30:

PL->EN

1. ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych (w kontekście zmian wymogów dla pracodawców zatrudniających takie osoby) – nie udało mi się znaleźć linka.

2. tekst z Newsweeka: http://biznes.newsweek.pl/denominacja-zlotego-w-1995-roku,artykuly,354468,1.html, do zdania „Stabilizacja cen pozwoliła myśleć o denominacji”.

EN->PL

1. Tekst wyroku: http://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2014/12/r-delezuch-v-chief-constable-r-duggan-v-acpo.pdf, str. 15 od zdania, w którym jest fragment „(…) Underhill J had to consider the decision in Ramsahai (…)” do „preventing the one would also protect against the other”.

2. „Tekst o niechęci banków do poszerzania puli kredytów dla MŚP przy jednoczesnym podwyższaniu oprocentowania: http://www.eib.org/attachments/efs/viwg_credit_guarantee_schemes_report_en.pdf

Od „Public CGSs are used in many developed and developing economies (…)”, str. 9, do „(…) rather than to increase the interest rate charged on loans”.

Dorzucam jeszcze 5 praktycznych wskazówek, przydatnych szczególnie dla kandydatów spoza Warszawy (piszę, bo żałuję, że sama tego nie wiedziałam przed egzaminem – byłoby mniej stresu). Jeżeli zechce Pani to umieścić na blogu, to proszę:

1. Nie polecam dźwigania słowników – można się zezłościć i zmęczyć jeszcze przed egzaminem. Większość kandydatów miała… walizki na kółkach (ze słownikami i glosariuszami)! Zdecydowanie polecam to rozwiązanie, bo choć nie ma czasu na wnikliwą lekturę przyniesionych pomocy, to lepiej mieć pod ręką pakiet słowników/glosariuszy, które uważamy za przydatne (np. tym razem cegły PWN-Oxford specjalnie się nie przydały, ale jedna z osób, które zdawały wcześniej, mówiła, że przy poprzednim podejściu były bardzo pomocne).

2. Przy wejściu do Ministerstwa trzeba pobrać kartę gościa. Odzież wierzchnią bierzemy ze sobą na salę egzaminacyjną – tam jest dużo miejsca na wieszaki (przynajmniej jeśli chodzi o stan na dziś w sali 501).

3. W Ministerstwie Sprawiedliwości nie udało mi się znaleźć spokojnego miejsca, w którym można poczekać na egzamin (jedno krzesło w korytarzu a bufet/bistro zatłoczone w porze obiadowej i w 5 min można przesiąknąć apetycznym zapachem obiadu), dlatego…

4. Najbliższe odkryte przeze mnie miejsce, w którym można się zrelaksować i wypić kawę (lub zjeść coś ciepłego), znajduje się na ul. Koszykowej (trzeba iść w stronę skrzyżowania z Al. Armii Ludowej i od tej strony wejść w Koszykową). Nie pamiętam nazwy, ale klimaty włoskie, polecam. 

5. W sali stoły dla kandydatów są od siebie dość oddalone, co pozwala skupić się na pracy. Są ustawione bokiem do długiego stołu, przy którym siedzi komisja – dziwnie, ale da się pisać :). Można sobie wybrać miejsce – kto pierwszy, ten lepszy.

Wyniki 3 lutego, ustne 10 lutego.

EGZAMIN PISEMNY 15 grudnia 2014r.

 

Pani Renato,

przesyłam informacje na temat tekstów na dzisiejszym egzaminie:

1. http://prawokanoniczne.org/przeszkoda-przyzwoitosci-publicznej-1037/ do słowa: dyspensę. Dużą część terminologii omawia prof. Kuźniak w “Egzaminie na tłumacza przysięgłego w praktyce” (str. 133-135)

2.http://wyborcza.biz/biznes/1,106928,17016399,Jaka_przyszlosc_dla_SKOK_ow_.html – od akapitu o trupach i gangach “W SKOK-u Wołomin do tego zdania: Kolejna odsłona dramatu może zacząć się rozgrywać na początku przyszłego roku, kiedy wejdzie w życie kolejne rozporządzenie Ministerstwa Finansów, które ma uporządkować księgowość SKOK-ów (m.in. narzucić nowe zasady wyceny niektórych aktywów, w tym posiadanych przez Kasy obligacji).

3. https://www.supremecourt.uk/decided-cases/docs/UKSC_2012_0175_PressSummary.pdf – fragment od The Crown’s duty of disclosure and inspection was formulated by the common law..” 4 akapity, czyli do wyrazu “review” – przydało się przestudiowanie “Przewodnika po prawie karnym” Ewy Myrczek i zrobienie glosariusza – większość, jeśli nie wszystkie terminy są tam wyjasnione, łącznie z “committal” i nazwą wspomnianej w tekście ustawy.

4.http://eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1456en1.pdf – dwa pierwsze akapity.

 

Wyniki po Nowym Roku, ustne w połowie stycznia.

 

EGZAMIN PISEMNY I USTNY-  14 listopada i 8 grudnia 2014r.

Dzień dobry,

piszę, żeby podzielić się swoim doświadczeniem. Podchodziłam do egzaminu 14 listopada 2014, dnia 8 grudnia odbył się egzamin ustny.

Na egzaminie pisemnym były następujące teksty 1. na polski – wyrok sądu Unii Europejskiej dotyczący sankcji nałożonych na Iran za rozprzestrzenianie broni nuklearnej.

2. na polski – tekst ogólny o upadłości spółek w Europie

3. na angielski – uzasadnienie wyroku SN

4. na angielski – tekst ogólny o Radzie polityki pieniężnej

 

Jeśli chodzi o egzamin ustny:

1. a vista – ochrona danych osobowych

2. a vista – Unia bankowa w Unii Europejskiej 3. konsekutywne – pytania osoby pobierającej emeryturę i pobierającej wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę dotyczące ewentualnej konieczności zwrotu pobranej emerytury 4. tymczasowe aresztowanie – ogólne informacje Trzymajcie za mnie kciuki a ja życzę powodzenia osobom chcącym zdawać w przyszłości!

 

EGZAMIN USTNY-  ROK 2012r.

Witam Panią,
od dłuższego czasu śledzę z zainteresowaniem Pani blog, czerpałam też z niego wskazówki, kiedy przygotowywałam się do egzaminu z języka angielskiego. Niedawno szczęśliwie go zdałam i w tej chwili czekam na zaprzysiężenie. Chciałabym podzielić się swoimi wrażeniami na temat egzaminu, ponieważ komentarze innych użytkowników nieraz mi pomogły, więc i ja w pewien sposób chciałabym się za tę pomoc odwdzięczyć.

Jeżeli chodzi o egzamin pisemny, to mogę podać np. w innym wątku teksty, jakie dostałam, tu jednak nie chcę zajmować zbyt dużo miejsca i dlatego przejdę do egzaminu ustnego:

z pewnością procentuje wcześniejsze doświadczenie w tłumaczeniach ustnych, choćby pod względem panowania nad stresem. Niemniej jednak osoby, które nigdy nie miały zleceń ustnych, też z pewnością nie są na straconej pozycji, gdyż można samemu uczyć się tłumaczeń w domu (lub poprosić o pomoc domowników).

Uczyłam się w ten sposób, że nagrywałam sobie teksty z podręcznika P. Rybińskiej, po czym słuchałam ich, robiłam notatki i nagrywałam swoje tłumaczenie. Jeszcze lepszą metodą jest poproszenie innej osoby o czytanie polskiego tekstu (bez żadnych powtórzeń i innych ułatwień!:)), robienie w tym czasie notatek i następnie tłumaczenie. Przerobiłam wszystkie teksty ze wspomnianej książki, również część z wyboru dokumentów, itp.

W przypadku egzaminu ustnego znowu uważam, że to długość tekstów stanowi jego trudność, gdyż, jeśli jesteśmy dobrze przygotowani pod względem terminologii, to niewiele może nas zaskoczyć.

Co do części a vista, to wspominam ją b. dobrze i uważam, że nie była zbyt trudna. Teksty jednak były dość obszerne (myślę, że ok. 2500 znaków ze spacjami). Pierwszy tekst był fragmentem aktu notarialnego (część wstępna: gdzie, kiedy oraz przed którym notariuszem stawiły się strony w celu zawarcia umowy).

Drugi tekst był najprzyjemniejszy ze wszystkich, a było to przemówienie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy koncernu BP. Wyglądało to bardziej na artykuł prasowy i nie zawierało prawie w ogóle fachowej terminologii.

Co do części konsekutywnej, to nie mogłam poprosić o powtórzenie, choć uważam, że w naturalnych warunkach jest to absolutnie konieczne – przecież tłumacz przysięgły musi tłumaczyć wiernie i dokładnie, natomiat w żadnym wypadku nie może zmyślać, czy pomijać pewnych fragmentów, ponieważ nie zdążył czegoś zanotować lub nie dosłyszał.

Oba teksty były czytane szybko, takim normalnym tempem, jak np. w telewizji, pauzy były po każdym zdaniu, więc poszczególne fragmenty miały różną długość.

Notować mogłam; nie mam zbyt dużego doświadczenia w technikach notacji (przestudiowałam jedną książkę, jednak nie tłumaczyłam nigdy konsekutywnie w naturalnych warunkach), więc zapisywałam możliwie skrótowo czytany tekst (zdarzyło mi się mieć luki w notatkach), a następnie po każdym zakończonym zdaniu mówiłam w oparciu o notatki swoją wersję, która była nagrywana.

Teksty, które dostałam na części konsekutywnej:
– tekst o zawodzie adwokata, dość długi, zawierał np. nazwy organów adwokatury
– tekst nt. ubiegania się o alimenty w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie i bez orzeczenia o winie

Mam nadzieję, że moje komentarze choć trochę się przydadzą i pomogą kolejnym osobom w przygotowaniach do egzaminu.

P.S. Bardzo dziękuję czytelniczce bloga za podzielenie się z innymi swoim doświadczeniem egzaminacyjnym.

EGZAMIN PISEMNY –  18 października 2011r.

W tym tygodniu odbył się w Ministerstwie Sprawiedliwości egzamin na tłumacza przysięgłego j. angielskiego. Od jednego z czytelników dostałam wykaz tekstów, które były do tłumaczenia wraz z ich szczegółowym omówieniem.

Tłumacz podał nawet linki do tekstów, które były przedmiotem egzaminu i zostały wykorzystane przy opracowywaniu tekstów egzaminacyjnych. ;)

Posłuchajmy…

W mojej grupie o 13:30 teksty były następujące:

1. Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego.

2. Prawa pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (wersja opisowa, nie ta oficjalna ulotka Policji).

3. Dwa artykuły pewnej ustawy kalifornijskiej, powołującej Children’s Environmental Health Protection Center.

4. Szkockie sądy karne.

Pierwszy był dość rzemieślniczy i zawierał trochę drobnych błędów, choć ogólnie dość łatwy. Być może istotna była umiejętność zgrabnego, łatwego formułowania zdań po angielsku (tła koloru zielonego, pozostała zawartość zależna od rodzaju dokumentu itp., a więc żadne „shall have a duty to” do tłumaczenia schnellzugiem), z pewnością bardziej niż w drugim tekście.

Drugi właśnie z kolei był bardziej opisowy, wcale nie nadziany paragrafią, nie było np. żadnej wzmianki o jakimkolwiek konkretnym przepisie, choć frazeologia była mocno kodeksowa („z wykorzystaniem środków umożliwiających przeprowadzenie przesłuchania na odległość”). Można też było wykorzystać analogiczną frazeologię angielską – np. ja nie wytrzymałem i napisałem „may move the court to hear a witness” zamiast tego, co zazwyczaj się spotyka w polskich tłumaczeniach na angielski („submit a motion to the court to conduct the hearing of a witness” czy coś takiego). Tekst polski był poprawny i zrozumiały.

Trzeci stanowił fragment ustawy kalifornijskiej, powołującej Children’s Environmental Health Center (to: http://law.onecle.com/california/health/900.html plus jeszcze trochę). Był on ciężki i pojawiło się trochę słownictwa związanego z wystawieniem na działanie rakotwórcze, zagrożeniami itd., czy może nawet BHP. W każdym razie inklinacje „prawnozdrowotne” zdominowały ten dokument. Było trochę słownictwa i frazeologii związanych z powoływaniem agencji państwowej. Przydała się znajomość polskich sformułowań typowo używanych w takich sytuacjach. Gramatyka tekstu nie sprawiała trudności, za to składnia bywała mało czytelna. Tłumaczenie nazw złożonych z długiego ciągu rzeczowników nie było przyjemne.

Czwarty był o tyle tricky, że nie wyobrażam sobie tłumaczenia np. High Court of Justiciary inaczej jak tylko w nawiasie i w cudzysłowie. Zresztą ostro się nakreśliłem na początku tego tłumaczenia zanim podjąłem decyzję (zazwyczaj w nawiasie podaję oryginał). Pojawił się też Lawnmarket w Glasgow i Saltmarket w Edynburgu, które ktoś pracujący dla biur podróży pewnie by jakoś zgrabnie przetłumaczył, natomiast ja stwierdziłem, że jakkolwiek „rynek solny” jest super (osobiście tłumaczyłbym nawet Ostrów Tumski), to nie mam ochoty łamać głowy nad „rynkiem trawnikowym” i odpuściłem. Prawdopodobnie tekst stanowił adaptację tego tekstu: http://www.scotcourts.gov.uk/justiciary/index.asp.

Ogólnie zostało mi jakieś pół godziny na sprawdzenie, które zajęło ok. 15 minut, może trochę więcej. Tak więc pisałem prawie do końca, mimo że tłumaczę stosunkowo szybko w porównaniu z typowym tłumaczem — ręcznie piszę jednak bardzo wolno, tym bardziej, jeśli to ma być czytelne. Chyba trzeba naciskać na Ministerstwo, aby umożliwiło pisanie na komputerze. Po czterech godzinach szybkiego pisania nic tylko włożyć rękę w lód. Przyniosłem całą teczkę słowników, nie zajrzałem ani do jednego.

Ponieważ natężenie frazeologii prawniczej było znacznej, obawiam się fałszywych pozytywów w trakcie sprawdzania mojej pracy pod kątem błędów. Ewentualnie tego, że moje tłumaczenie zostanie uznane za zbyt dowolne (tam, gdzie „pojechałem” polską frazą, której zwyczajowo używa się w identycznej sytuacji) lub zbyt dosłowne (tam gdzie zachowałem rozróżnienie, np. summary procedure nie nazwałem postępowaniem uproszczonym – zamieściłem jednak uwagę tłumacza, że jest to celowe posunięcie), lub że trafię na zwolennika „plain language”, czy też osobę, która mniej lub bardziej nieświadomie upraszcza tekst przy tłumaczeniu (typowa przypadłość moim zdaniem, według mnie należy wiernie trzymać rejestr).

PS. Co do trzeciego, to jeszcze stąd: http://law.onecle.com/california/health/901.html do b) włącznie i już mamy całość tego tekstu.

Bardzo dziękuję czytelnikowi za przesłane informacje i poświęcony czas na napisanie tego ‘sprawozdania’.

Życzę powodzenia na części ustnej!

 

EGZAMIN PISEMNY –  ROK 2009

Od jednej z czytelniczek dostałam e-maila z wykazem tekstów, które były na egzaminie na tłumacza przysięgłego z j. angielskiego dwa lata temu. Posłuchajmy…

Witam Pani Renato,

(…) Egzamin zdawałam pod koniec 2009 roku, nie pamiętam dokładnie szczegółów. Z tego co pamiętam, to do tłumaczenia miałam następujące teksty:

  • fragment umowy o pracę – na j. polski
  • wyrok sądu amerykańskiego  – na j. polski
  • tekst o spółce jawnej – na j. angielski
  • orzeczenie sądowe – na j. angielski

Życzę wszystkim powodzenia na egzaminie!

Bardzo dziękuję czytelniczce za podzielenie się informacjami na temat egzaminu.

 

(Visited 1,782 times, 10 visits today)