Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

FAQ

 

Jakie studia trzeba skończyć aby zostać tłumaczem przysięgłym?

Trzeba skończyć studia wyższe magisterskie na dowolnym kierunku. Został zniesiony obowiązek ukończenia studiów podyplomowych w zakresie tłumaczenia.

Kiedy wprowadzono egzamin na tłumacza przysięgłego?

Egzaminy na tłumacza przysięgłego w obecnej formie zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 27 grudnia 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. 2004.273.2702). Ustawa ta weszła w życie 28 stycznia 2005 r. Egzaminy były także przeprowadzane po koniec lat osiemdziesiątych.

Czy wystarczy  tytuł licencjata aby przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Nie, aby przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego trzeba mieć tytuł magistra.

Jaka jest średnia zdawalność?

Średnia zdawalność  na egzaminie na tłumacza przysięgłego wynosi ok. 20%

Czy warto  zdawać egzamin TOLES  przygotowując się do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

TOLES Advanced [Test of Legal English] do dobra inwestycja  dla osób, które są w fazie przygotowań do przygotowań – czyli są na początku swojej drogi. Należy jednak pamiętać, że TOLES  odnosi się wyłącznie do brytyjskich instytucji prawnych, a nie do  instytucji prawa polskiego. Poza tym nie sprawdza umiejętności w zakresie przekładu, tylko  znajomość samej terminologii. Sam TOLES więc nie wystarczy aby przygotować się do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Czy obywatele spoza krajów członkowskich UE mogą zdawać egzamin na tłumacza przysięgłego?

Tak, obywatele Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii, Islandii oraz na zasadach wzajemności obywatele innych krajów mogą zdawać egzamin na tłumacza przysięgłego.

Co oznacza zasada wzajemności?

Zasada wzajemności oznacza, że obywatele tych państw, w których obywatele polscy są dopuszczani do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, mogą nabywać także uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce.

Kto udziela informacji o tym, czy w danym przypadku znajduje zastosowanie zasada wzajemności dotycząca obywatelstwa?

Ministerstwo Sprawiedliwości po otrzymaniu wniosku od kandydata na tłumacza przysięgłego kontaktuje się w tej sprawie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które udziela odpowiednich informacji.

Czy obywatele Rosji, Ukrainy, Białorusi mogą przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Tak, w stosunku do obywateli tych państw zastosowanie ma zasada wzajemności.

W jakich terminach odbywają się egzaminy na tłumacza przysięgłego?

Nie ma odgórnie przygotowanego harmonogramu egzaminów na dany rok. Terminy są ustalane zależnie od liczby chętnych i złożonych wniosków. Po złożeniu wniosku otrzymasz z Ministerstwa Sprawiedliwości informację o terminie egzaminu.

Jak wygląda wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Wzór wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu na tłumacza przysięgłego można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Gdzie mogę się dowiedzieć kiedy jest najbliższy termin egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Aby dowiedzieć się kiedy jest najbliższy termin egzaminu na tłumacza przysięgłego z Twojego języka zadzwoń do Ministerstwa Sprawiedliwości. To numer telefonu pod którym udzielane są informacje o egzaminach (22) 239 06 26.

Jak długo czeka się na wyznaczenie terminu na egzamin na tłumacza przysięgłego?

To zależy od języka i liczby chętnych. Po wysłaniu wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu, czekamy na informacje z ministerstwa o terminie egzaminu.  Warto pamiętać, że wpłatę za egzamin uiszczamy dopiero po wyznaczeniu terminu.

Ile kosztuje egzamin na tłumacza przysięgłego?

Koszt egzaminu to 800 zł

Gdzie znajdę przykładowe teksty jakie były na egzaminie na tłumacza przysięgłego?

‘Wybór autentycznych tekstów egzaminacyjnych angielskich, francuskich, hiszpańskich, niemieckich, polskich, rosyjskich i włoskich , które były na egzaminie na tłumacza przysięgłego znajdziesz w książce pt. Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego‘ pod red. Zofii Rybińskiej (Wyd. Translegis). Teksty te zostały opracowane przez członków i konsultantów Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Z czego składa się egzamin na tłumacza przysięgłego?

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z części pisemnej i ustnej.

Jak wygląda część pisemna egzaminu?

Egzamin pisemny trwa 4 godziny., Do tłumaczenia dostajesz 4 teksty (dwa na język obcy i dwa z języka obcego). Jeden tekst w każdej parze językowej jest pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym.

Jak jest system oceny na części pisemnej egzaminu? Od czego zależy punktacja?

Każdy tekst oceniany jest pod kątem: wierności tłumaczenia (do 10 pkt), terminologii i frazeologii języka specjalistycznego (do 15 pkt), poprawności gramatycznej, ortograficznej i leksykalnej (do 10 pkt), rejestru/stylu funkcjonalnego (do 10 pkt) oraz znajomości formalnych zasad wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych (do 5 pkt). Za egzamin pisemny można uzyskać w sumie 200 punktów, a na ocenę pozytywną trzeba dostać przynajmniej 150 punktów (75%).

Czy na egzaminie można korzystać ze słowników?

Podczas egzaminu pisemnego można korzystać z przyniesionych przez siebie słowników

Czy część pisemną i ustną zdaje się tego samego dnia?

Nie, pomiędzy częścią pisemną i ustną jest około 2 tygodni przerwy.

Czy każdy zdaje część ustną egzaminu?

Nie, tylko kandydaci, którzy zdali część pisemną przechodzą do części ustnej.

Z czego składa się część ustna egzaminu?

Część ustna egzaminu składa się z tłumaczenia konsekutywnego i tłumaczenia a vista. Podczas części konsekutywnej są odczytywane lub odtwarzane dwa teksty. Jeden z tekstów jest pismem sądowym lub urzędowym. Do tłumaczenia a vista kandydat dostaje dwa teksty w formie pisemnej do tłumaczenia ustnego.

Jak jest system oceny na części ustnej egzaminu? Od czego zależy punktacja?

System oceny jest podobny jak w przypadku tłumaczeń pisemnych, z wyjątkiem ostatniej kategorii, czyli znajomości formalnych zasad wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych. Została ona zastąpiona oceną poprawności fonetyczno-intonacyjnej, dykcji i płynności wypowiedzi. Aby uzyskać ocenę pozytywną, trzeba uzyskać minimum 150 z 200 punktów.

Czy mogę odwołać się od wyniku egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Nie ma podstawy prawnej do odwołania. Możliwość odwołania, która występuje w przypadku osób przystępujących do  egzaminu konkursowego na aplikację radcowską i adwokacką jest przewidziana przepisami prawa – patrz Prawo o adwokaturze i Ustawa o radcach prawnych. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego nie przewiduje takiej możliwości. Kandydaci na tłumacza przysięgłego nie mogą zweryfikować wyników egzaminu  w toku postępowania odwoławczego.

Gdzie można znaleźć wyniki z egzaminów na tłumacza przysięgłego?

Wyniki egzaminów na tłumacza przysięgłego można znaleźć  na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kiedy, w przypadku niepowodzenia można ponownie przystąpić do egzaminu?

Ponownie do egzaminu można przystąpić w najbliższym możliwym terminie.

Przystępuję do egzaminu po raz drugi. Czy mogę zdawać tylko część ustną, jeżeli za pierwszym podejściem do egzaminu zdałam część pisemną?

Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości. Jeżeli zdający uzyskał wcześniej ocenę pozytywną z części pisemnej egzaminu, to w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu,  nie jest zwolniony ze zdawania pisemnej części egzaminu.

 

 

(Visited 1,840 times, 2 visits today)