Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. Serwis TłumaczeniaPrawnicze.com.pl składa się:

a/ treści udostępnianych bezpłatnie na blogu oraz bezpłatnego newslettera. Użytkownicy, którzy zdecydują się na subskrypcję bloga otrzymują bezpłatny newsletter, którego subskrypcja nie jest związana z żadnymi kosztami.

2. Serwis TlumaczeniaPrawnicze.com.pl [dalej Sprzedający] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Fundacja TlumaczePrawo.pl z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz  publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 000056218,  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272740073, REGON: 362003908

4. Renata Świgońska jest prawnikiem i tłumaczem przysięgłym j. angielskiego i j. niemieckiego wpisanym na Listę Tłumaczy Przysięgłych przez Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/1000/06

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

7. Ceny podane w Serwisie TlumaczeniaPrawnicze.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu TłumaczeniaPrawnicze.com.pl,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Serwisu TłumaczeniaPrawnicze.com.pl,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Serwis TłumaczeniaPrawnicze.com.pl potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu TłumaczeniaPrawnicze.com.pl przy kupowanej usłudze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka usługi, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu TłumaczeniaPrawnicze.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonej usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Serwis TłumaczeniaPrawnicze.com.pl

§3

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu usługi.

2. Serwis TłumaczeniaPrawnicze.com.pl ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu reklamacji usługi wraz z opisem niezgodności.

§4

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Serwisowi, w terminie 14 dni od otrzymania usługi, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Serwisu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Serwis sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Serwis zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Serwis nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

§5

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§6

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu.

2. Serwis zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Serwisu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 405 times, 1 visits today)