Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Zmiany w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego

czerwiec 8, 2011 · Autor wpisu: · 7 komentarzy
Tematyka: bez kategorii 

1 lipca br. w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 25 maja 2011 r. Nr. 106 poz. 622)  wchodzą w życie nowe przepisy, które wprowadzają kilka istotnych zmian w obowiązującej obecnie Ustawie  o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Od 1 lipca 2011 r. wystarczy uzyskanie tytułu magistra jakiegokolwiek kierunku aby przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Przed nowelizacją tylko magister filologii lub osoba z wykształceniem wyższym magisterskim, która odbyła studia podyplomowe  w zakresie tłumaczenia mogła zostać tłumaczem przysięgłym.

Zostaje zniesiony roczny okres karencji w przypadku niezdania egzaminu. Osoby zainteresowane ponownym zdawaniem egzaminu będą mogły do niego przystąpić w najbliższym możliwym terminie. Do tej pory w razie niedostatecznego wyniku egzaminu kandydat na tłumacza przysięgłego mógł przystąpić ponownie do egzaminu nie wcześniej niż po upływie roku od daty poprzedniego egzaminu

Dotychczas, tłumacz, po zdaniu egzaminu, kierował wniosek do Ministra Sprawiedliwości o wpisanie go na listę tłumaczy przysięgłych, bowiem zgodnie z ustawą tłumacz był wpisywany na listę wyłącznie na swój wniosek. Po nowelizacji wpis na ministerialną listę tłumaczy przysięgłych będzie się odbywał urzędu, a nie na wniosek. To ważna i dobra  zmiana – wiem od innych TP, że zdarzało się, że niektórzy po zdaniu egzaminu czekali nawet pół roku na wpis na listę i nie mogli w tym czasie wykonywać czynności tłumacza przysięgłego.

Poniżej nowe przepisy:

Art. 67. W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie
tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702,
z 2006 r. Nr 107, poz. 722 oraz z 2010 r. Nr 182,
poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo
jednego z państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej
lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo
innego państwa;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra
lub rownorzędny w państwie, o ktorym
mowa w pkt 1;”;
2) w art. 4 uchyla się ust. 3;
3) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osoba, ktora złożyła ślubowanie, o ktorym mowa
w ust. 1, podlega z urzędu wpisowi na listę
tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra
Sprawiedliwości.”.

Tu chyba krok w dobrym kierunku, jak uważacie?

(Visited 953 times, 1 visits today)

Komentarze