Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Tłumaczenie poświadczone – nowa publikacja dra Artura Kubackiego

Spis treści

We wrześniu bieżącego roku pojawi się kolejna publikacja dra Artura Dariusza Kubackiego pt. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Co stanowi o unikalności książki na rynku?

Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym i pogłębionym opracowaniem różnorodnych aspektów pragmatyki zawodu tłumacza przysięgłego omawianych z punktu widzenia filologa, a nie prawnika. Zaliczyć należy do nich kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych, a następnie doskonalenie adeptów zawodu, procedury egzaminowania i ustanawiania, metodykę wykonywania tłumaczenia poświadczonego oraz przysięgłego tłumaczenia słowa żywego w sądzie, na Policji czy w urzędach lub innych instytucjach, a także wiążącą się bezpośrednio z wykonywaniem tego zawodu odpowiedzialność zawodową. Jest to praca interdyscyplinarna o charakterze teoretyczno-aplikatywnym, która wpisuje się w zakres badań juryslingwistyki (legilingwistyki), tj. nauki zajmującej się badaniem języka prawnego i prawniczego z wykorzystaniem wiedzy i metodologii językoznawczej. Została przygotowana na bazie wieloletnich doświadczeń autora jako praktykującego tłumacza przysięgłego języka niemieckiego oraz teoretyka i dydaktyka przekładu specjalistycznego.

Kto jest odbiorcą tej książki?

Adresatem książki są przede wszystkim kandydaci na tłumacza przysięgłego i/lub specjalistycznego oraz praktykujący tłumacze przysięgli, którzy chcieliby poszerzyć zakres wiedzy na temat wykonywanego przez nich zawodu. Może ona być również przydatna wykładowcom translatoryki, którzy nauczają tłumaczenia poświadczonego.

Jakie pięć korzyści daje klientom korzystanie z książki?

Monografia zawiera:

– obszerne omówienie teoretycznych i praktycznych zasad wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego (definicja tłumaczenia poświadczonego oraz przysięgłego tłumaczenia ustnego, formalne reguły sporządzania tłumaczeń poświadczonych, metody przysięgłego przekładu ustnego, sposoby uzyskiwania ekwiwalencji, deontologia w pracy tłumacza przysięgłego oraz organizacja jego warsztatu),

– kompleksowe przedstawienie procedury nabywania uprawnień tłumacza przysięgłego, poparte obszerną analizą językoznawczą – na przykładzie języka niemieckiego i polskiego -najczęściej popełnianych przez kandydatów błędów w części pisemnej i ustnej egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego, który przeprowadza Ministerstwo Sprawiedliwości,

– opis sposobów kształcenia tłumaczy przysięgłych w polskim systemie edukacyjnym, a także metod ich doskonalenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu,

– kompleksowe omówienie problemu odpowiedzialności prawnej tłumaczy, w tym zwłaszcza odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych w kontekście funkcjonowania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwości,

– zarys historyczny zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce, a także jego aktualny status prawny w świetle obowiązującej od 2005 r. ustawy o tym zawodzie,

– porównanie statusu prawnego zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce ze statusem prawnym tego zawodu w wybranych krajach Europy.

W jaki sposób książka spełnia te obietnice?

Książka jest bardzo obszernym, przystępnie napisanym i aktualnym kompendium wiedzy na temat ustanawiania, statusu i odpowiedzialności tłumaczy przysięgłych w Polsce. Kandydaci na tłumaczy przysięgłych znajdą w niej wielce cennych wskazówek, jak przygotowywać się do egzaminu państwowego na tłumacza, zaś praktykujący tłumacze przysięgli będą mogli znacząco poszerzyć swoją wiedzę o wykonywanym zawodzie i wiążących się z nim obowiązkach.

Która część książki może być najbardziej ceniona przez czytelnika?

Na szczególne polecenie zasługuje omówienie praktycznych zasad wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, poparte wzorcowymi tłumaczeniami mającymi charakter tłumaczenia poświadczonego, które opatrzono obszernymi komentarzami.

Artur Dariusz Kubacki jest adiunktem Instytutu Filologii Germańskiej UŚ w Katowicach oraz tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego. Prowadzi zajęcia praktyczne i seminaria dla studentów translatoryki z zakresu tłumaczeń specjalistycznych, w tym prawnych i prawniczych oraz ekonomicznych i użytkowych. Jest członkiem PT TEPIS, STP i SGP. W 2005 r. powołano go do składu Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 2009 r. został ponownie konsultantem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na tłumacza przysięgłego. Dr Kubacki jest (współ)autorem trzech zbiorów dokumentów do ćwiczeń translacyjnych oraz podręcznika do nauki podstaw glottodydaktyki. Ponadto jest autorem słownika z zakresu kontroli finansowo-księgowej, przekładu klasyfikacji statystycznych na język niemiecki oraz ponad 50 artykułów i recenzji z dziedziny języka i przekładu specjalistycznego.

(Visited 477 times, 1 visits today)

Komentarze