Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

WAŻNE!!! Mamy nowelizację przepisów dotyczących zwrotu kosztów dla tłumaczy

listopad 9, 2012 · Autor wpisu: · 1 komentarz
Tematyka: na policji, rozwój zawodowy, w prokuraturze, w sądzie 

Na stronie Tepisu znalazłam dzisiaj bardzo ważne informacje dla ‘praktykujących’ tłumaczy przysięgłych, cytuję:

W dniu 5 li­sto­pa­da br. we­szła w ży­cie Usta­wa o zmia­nie usta­wy – Ko­deks po­stę­po­wa­nia kar­ne­go oraz nie­któ­rych in­nych ustaw z dnia 5 paź­dzier­ni­ka 2012 r. za­wie­ra­ją­ca bar­dzo ko­rzyst­ne dla tłu­ma­czy po­sta­no­wie­nia do­ty­czą­ce zwro­tu kosz­tów w przy­pad­ku wy­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści na we­zwa­nie są­du lub or­ga­nu pro­wa­dzą­ce­go po­stę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze. Jed­no­cze­śnie prze­stał obo­wią­zy­wać De­kret z 1950 r. o na­leż­no­ściach świad­ków, bie­głych i stron w po­stę­po­wa­niu są­do­wym, jed­nak do cza­su wy­da­nia no­wych prze­pi­sów wy­ko­naw­czych obo­wią­zy­wać bę­dą do­tych­cza­so­we prze­pi­sy wy­ko­naw­cze wy­da­ne na je­go pod­sta­wie.

Przy okazji, w cytowanym wpisie na stronie Tepisu jest błąd. Należy go poprawić!  Ustawa o zmia­nie usta­wy – Ko­deks po­stę­po­wa­nia kar­ne­go oraz nie­któ­rych in­nych ustaw (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1101)  została wydana 31.08.2012r, a nie 5 października 2012r. jak jest we wpisie.

W dniu 5 października ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw, a nie wydana! Tłumacz tekstów specjalistycznych z zakresu prawa powinien wiedzieć, że czym innym jest data uchwalenia ustawy (data wydania ustawy), a czym innym jest data publikacji/ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. To dwie różne sprawy!

Jeszcze raz podkreślam, że to data w tytule ustawy jest datą ostatecznego uchwalenia ustawy przez Sejm (po rozpatrzeniu poprawek Senatu), a nie data publikacji/ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W naszym przypadku data 5 października 2012r.  to data publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw, w którym ogłasza się akty prawne – znajduje się ona  na samej górze pierwszej strony tego Dziennika Ustaw. Pokazuję to na przykładzie omawianej ustawy – KLIKNIJ TUTAJ

W powyższym zrzucie ekranu na czerwono zaznaczyłam datę ogłoszenia/publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw, na zielono datę uchwalenia ustawy. Mam nadzieję, że to jest jasne 😉

Przy okazji, warto wiedzieć, że datę w tytule aktu prawnego należy podawać  zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Datę poprzedza się zwrotem „z dnia”, a następnie zamieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi ze znakiem „r., jako skrótem wyrazu „rok” –  patrz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. 2002 nr 100 poz. 908).

P.S. Cały tekst aktu normatywnego znajdziesz TUTAJ

(Visited 267 times, 1 visits today)

Komentarze