Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Tłumacze Przysięgli na Goldenline

maj 12, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: bez kategorii 

Aby spotkać się z koleżankami/ kolegami po fachu nie musimy dzisiaj uczestniczyć w konferencjach i seminariach w ‘realu’. Nowe technologie dają nam możliwość wymiany poglądów  i organizowania spotkań na odległość.

Jest w sieci wiele miejsc, gdzie tłumacze spotykają się  i dyskutują o swoich sprawach. Jednym z takich miejsc jest założona przeze mnie przed kilkoma laty grupa Tłumaczy Przysięgłych na Goldenline.

Prawników, kandydatów na TP i osoby zainteresowane tłumaczeniem prawniczym zapraszam także do nowej grupy o tłumaczeniu prawniczym i sądowym na portalu Goldenline

Organ wymiaru sprawiedliwości?

maj 11, 2011 · Autor wpisu: · 7 komentarzy
Tematyka: bez kategorii 

Skończyłam przed momentem tłumaczyć  Umowę Gwarancji  (EN-PL). Poniżej jeden z paragrafów:

To Seller’s Deemed Knowledge, each of the Companies is in compliance, and in the past three (3) years has complied, in all material aspects with all applicable laws and regulations and judgements and orders of courts, arbitrators or other judical or regulatory authority applicable  to it or its property’

W trakcie tłumaczenia zastanawiałam się przez moment nad ‘judical authority’ – to ‘organ wymiaru sprawiedliwości’.

Co w tym kontekście (bo tłumaczymy zawsze w kontekście znaczy judical authority?

O jaki organ może chodzić? Jak myślicie?

Kto jeszcze może sporządzać ‘tłumaczenia przysięgłe’?

maj 10, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: w konsulacie 

W art. 2 § 3 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie  czytamy:

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz aby wykonywać czynności w j. obcym musi zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia poświadczone na tłumacza przysięgłego, bez konieczności zdawania egzaminu, może wykonywać konsul

Więcej na ten temat przeczytasz o tym w moim artykule na portalu Prawo.WieszJak.pl

Tłumaczenia Prawnicze na Goldenline

maj 9, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: bez kategorii 

Na portalu Goldenline założyłam grupę o tłumaczeniach prawniczych i sądowych. Dla kogo?

Dla  pasjonatów języka prawniczego, prawników i tłumaczy, oraz kandydatów na tłumaczy przysięgłych.

Będę tam kontynuować wątki poruszane na blogu oraz poruszać inne zagadnienia dotyczące ‘prawa w języku i języka w prawie’.

Zapraszam serdecznie do dyskusji i rozmowy online.

Zagraniczne wyroki w sprawach karnych

maj 8, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: bez kategorii 

Dzisiaj wchodzi w życie Ustawa z 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2011 r. nr 48, poz. 245).

W wyniku nowelizacji polskie sądy karne będą musiały uwzględniać prawomocne wyroki skazujące zapadłe w pozostałych państwach Unii Europejskiej

… i będzie więcej pracy dla tłumaczy przysięgłych.

Więcej na temat uznawalności wyroków w sprawach karnych –  patrz Gazeta Prawna z 6 maja 2011 r.

Certyfikat rezydencji w tłumaczeniu

maj 6, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: bez kategorii 

Tłumacząc dzisiaj Certyfikat rezydencji dla jednej z niemieckich spółek zastanowiła mnie strona formalna  tych certyfikatów,  które  były przedmiotem tłumaczenia.

Do tłumaczenia przedłożono mi dwa dokumenty:

1/ Bescheinigung  über die Ansässigkeit im Inland nach §51 Abs. 3 Satz 3 Umsatzsteuer-Durchführungs-verordnung (UStDV)

2/ Bescheinigung über den steuerlichen Wohnsitz

Ciekawa byłam:

* czy istnieją jakieś szczególne wymagania polskiego fiskusa w odniesieniu do niezbędnych elementów certyfikatu rezydencji oraz formy, w jakiej może on być wydawany i czy dokument, który tłumaczyłam spełnia wymogi pozwalające potraktować go jako certyfikat rezydencji w rozumieniu polskiego prawa podatkowego (art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

…. poniżej odpowiedź.

O tym czy tłumaczony zagraniczny  dokument zostanie uznany przez fiskusa za certyfikat rezydencji decyduje spełnienie warunków, wymienionych w interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 czerwca 2008 r. (nr ITPB3/423-211/08/AM), mianowicie

Certyfikat rezydencji powinien spełniać przynajmniej następujące warunki:

– zostać wydany przez właściwą administrację podatkową,

– określać miejsce rezydencji (miejsce zamieszkania bądź siedziby) podatnika dla celów podatkowych,

– zawierać datę wydania certyfikatu i/lub datę, na jaką potwierdzana jest rezydencja podatkowa.

W interpretacji zaznaczono, że „ (…)  certyfikat rezydencji nie zawsze wydawany jest na sformalizowanym druku, jak również nie musi wprost zawierać nazwy „certyfikat rezydencji”.

P.S. Dla informacji tych, którzy uczestniczą w międzynarodowym obrocie gospodarczym „ (…) płatnik powinien posiadać certyfikat rezydencji swoich kontrahentów w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie, oraz przedstawiać go na każdorazowe żądanie polskich organów podatkowych”

Kto może być tłumaczem przysięgłym?

maj 4, 2011 · Autor wpisu: · 2 komentarze
Tematyka: dla studentów 

Warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także zasady wykonywania tego zawodu reguluje Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2702).

Artykuł 2 Ustawy stanowi, że tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:
1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
2) zna język polski;
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
5) ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;
6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej “egzaminem na tłumacza przysięgłego”.

P.S. Osobom zainteresowanym nabyciem uprawnień zawodowych i wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego polecam zapoznanie  się  z tekstem Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

WAŻNE! Od 1 lipca 2011 r. weszły w życie zmiany do Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zostaje zniesiony min. wymóg wykształcenia filologicznego (magisterskiego i podyplomowego). Poniżej aktualne brzmienie art.2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego:

Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:

1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;

2) zna język polski;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

5) ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;

6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej “egzaminem na tłumacza przysięgłego”.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości C-235/09

maj 1, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: bez kategorii 

Dzisiaj  piszę o ostatnim, bardzo ważnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 12 kwietnia 2011 r. [sygn. akt C-235/09] dotyczącym zakresu sankcji w związku z naruszeniem prawa ochronnego do wspólnotowego znaku towarowego.

Orzeczenie dotyczy wykładni art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r., zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r.

Pasjonatów tłumaczenia prawniczego zapraszam na stronę www.curia.europa.eu

Po wpisaniu sygnatury wspomnianego wyroku C-235/09 otrzymamy do wglądy pozostałe wersje językowe wspomnianego wyroku Trybunału Sprawiedliwości.

P.S. Taka lektura to dobre ćwiczenie, i jak we wszystkim tak i w tłumaczeniu wyroków sądowych można nabrać wprawy.

« Poprzednia strona