Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

WAŻNE!!! Mamy nowelizację przepisów dotyczących zwrotu kosztów dla tłumaczy

listopad 9, 2012 · Autor wpisu: · 1 komentarz
Tematyka: na policji, rozwój zawodowy, w prokuraturze, w sądzie 

Na stronie Tepisu znalazłam dzisiaj bardzo ważne informacje dla ‘praktykujących’ tłumaczy przysięgłych, cytuję:

W dniu 5 li­sto­pa­da br. we­szła w ży­cie Usta­wa o zmia­nie usta­wy – Ko­deks po­stę­po­wa­nia kar­ne­go oraz nie­któ­rych in­nych ustaw z dnia 5 paź­dzier­ni­ka 2012 r. za­wie­ra­ją­ca bar­dzo ko­rzyst­ne dla tłu­ma­czy po­sta­no­wie­nia do­ty­czą­ce zwro­tu kosz­tów w przy­pad­ku wy­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści na we­zwa­nie są­du lub or­ga­nu pro­wa­dzą­ce­go po­stę­po­wa­nie przy­go­to­waw­cze. Jed­no­cze­śnie prze­stał obo­wią­zy­wać De­kret z 1950 r. o na­leż­no­ściach świad­ków, bie­głych i stron w po­stę­po­wa­niu są­do­wym, jed­nak do cza­su wy­da­nia no­wych prze­pi­sów wy­ko­naw­czych obo­wią­zy­wać bę­dą do­tych­cza­so­we prze­pi­sy wy­ko­naw­cze wy­da­ne na je­go pod­sta­wie.

Przy okazji, w cytowanym wpisie na stronie Tepisu jest błąd. Należy go poprawić!  Ustawa o zmia­nie usta­wy – Ko­deks po­stę­po­wa­nia kar­ne­go oraz nie­któ­rych in­nych ustaw (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1101)  została wydana 31.08.2012r, a nie 5 października 2012r. jak jest we wpisie.

W dniu 5 października ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw, a nie wydana! Tłumacz tekstów specjalistycznych z zakresu prawa powinien wiedzieć, że czym innym jest data uchwalenia ustawy (data wydania ustawy), a czym innym jest data publikacji/ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. To dwie różne sprawy!

Jeszcze raz podkreślam, że to data w tytule ustawy jest datą ostatecznego uchwalenia ustawy przez Sejm (po rozpatrzeniu poprawek Senatu), a nie data publikacji/ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W naszym przypadku data 5 października 2012r.  to data publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw, w którym ogłasza się akty prawne – znajduje się ona  na samej górze pierwszej strony tego Dziennika Ustaw. Pokazuję to na przykładzie omawianej ustawy – KLIKNIJ TUTAJ

W powyższym zrzucie ekranu na czerwono zaznaczyłam datę ogłoszenia/publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw, na zielono datę uchwalenia ustawy. Mam nadzieję, że to jest jasne 😉

Przy okazji, warto wiedzieć, że datę w tytule aktu prawnego należy podawać  zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Datę poprzedza się zwrotem „z dnia”, a następnie zamieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi ze znakiem „r., jako skrótem wyrazu „rok” –  patrz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. 2002 nr 100 poz. 908).

P.S. Cały tekst aktu normatywnego znajdziesz TUTAJ

Zabezpieczone: Pobierz tłumaczenie (j.ang., j.niem.) pouczenia pokrzywdzonego i podejrzanego o podstawowych prawach i uprawnieniach [dla uczestników FORUM KTP]

wrzesień 17, 2012 · Autor wpisu: · Wprowadź swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.
Tematyka: na policji, vademecum tp 

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Jaką stawkę powinien stosować przysięgły, gdy tłumaczy dla Policji ustnie w obie strony?

wrzesień 11, 2012 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: na policji, rozwój zawodowy 

Pytanie czytelniczki bloga: Co należy wpisać na rachunku dla Policji za tłumaczenie ustne, jak się wpisuje takie tłumaczenie do repertorium oraz jeżeli tłumaczenie było w obie strony to czy stosujemy stawkę 130% od tłumaczenia z języka polskiego na obcy?

Bardzo dziękuję Pani za pytanie. Odpowiedź znajduje się tutaj>>>

 

Czy zamiast tłumacza może tłumaczyć funkcjonariusz policji?

lipiec 2, 2012 · Autor wpisu: · 6 komentarzy
Tematyka: na policji 

Dostałam w piątek ciekawego e-maila, na którego postanowiłam odpowiedzieć publicznie na blogu. Nie wiem co prawda, kto jest jego autorem, tłumacz czy policjant, bo się nie przedstawił, ale to nie ma większego znaczenia. Sprawa jest istotna.

Rozumiem, że w myśl art. 204 par.1 pkt 2 należy wezwać tłumacza jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania świadka lub przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie od osoby nie władającej językiem polskim. Jednak co zrobić w przypadku, gdy takiego tłumacza nie ma możliwości wezwać do jednostki Policji w danej chwili, a obcokrajowiec nalega, aby przyjąć od niego zawiadomienie. Czy można skorzystać z pomocy innego funkcjonariusza władającego językiem obcokrajowca?

Nie, nie można. Wezwanie tłumacza do czynności wskazanych treścią art. 204 § 1 i 2 kodeksu postępowania karnego jest obligatoryjne także wówczas, gdy funkcjonariusz organu procesowego zna określony język obcy. Nie może on wtedy odstąpić od wezwania tłumacza i dokonać tłumaczenia samodzielnie – patrz wyrok Sądu Najwyższego  z 28.2.1978r., sygn. akt: I KR 12/78 (OSPiKA 1979, nr 9, poz. 148).

Raport Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z badania ankietowego na temat jakości tłumaczenia w postępowaniu karnym

marzec 12, 2012 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: na policji, w prokuraturze, w sądzie 

O ankiecie na temat jakości tłumaczenia w postępowaniu karnym wspominałam na blogu we wrześniu. Ankietę została przeprowadzona przez Krajową  Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz  TEPIS  w  dniach 1 września – 15 października wśród tłumaczy, sędziów, funkcjonariuszy policji, prokuratorów, adwokatów. Obecnie można przeczytać w Internecie ‘Raport z przeprowadzonego badania ankietowego’.

Polecam lekturę tego raportu (46 str.). Wiele wyników przeprowadzonego badania ankietowego daje do myślenia – patrz screencast powyżej.

Kiedy tłumacz przysięgły może zgodnie z prawem odmówić wykonania tłumaczenia na rzecz sądu, prokuratury, policji i organów administracji publicznej?

Witam Pani Renato!

W wywiadzie z panią prezes TEPIS, który przeczytałam na Pani blogu,  pani prezes Kierzkowska stwierdziła, że ‘prawo pozwala nam odmawiać pracy’ na rzecz sądów. Nie słyszałam o takiej możliwości, być może dlatego, że tłumaczem przysięgłym jestem od niedawna. Czy może Pani napisać na blogu kiedy tłumacz przysięgły może zgodnie z prawem odmówić wykonania tłumaczenia na rzecz sądu.

Bardzo dziękuję za e-maila. To bardzo dobre pytanie, bowiem wiele tłumaczy przysięgłych, także tych z wieloletnim stażem, nie wie, że tłumaczowi przysięgłemu przysługuje prawo odmowy wykonania tłumaczenia na rzecz sądu, prokuratury, policji i organów administracji publicznej.

Mianowicie, zgodnie z art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacz przysięgły może odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, policji oraz organów administracji publicznej, jeżeli zachodzą szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę.

Jakie przyczyny uzasadniają odmowę tłumaczenia?

Przykładowo:

– choroba tłumacza (potwierdzona zwolnieniem lekarskim);
– zdarzenie losowe uniemożliwiające wykonanie czynności( np. śmierć bądź pogrzeb osoby bliskiej);
– urlop.

Współpraca tłumacza przysięgłego z sędziami, prokuratorami, adwokatami, policjantami przy prowadzeniu postępowania karnego – czy jest konieczna?

wrzesień 25, 2011 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: na policji, w prokuraturze, w sądzie 

Czy zajęcia w ramach doskonalenia zawodowego dotyczące zasad współpracy z sędziami, prokuratorami, adwokatami, policjantami przy prowadzeniu postępowania karnego z udziałem tłumacza są potrzebne?

YES, YES, YES!!!

TAKIE SZKOLENIE JEST NIEZBĘDNE!

…bo niby skąd tłumacz przysięgły ma takie rzeczy wiedzieć, szczególnie jeżeli jest absolwentem filologii/lingwistyki stosowanej. Tak naprawdę, całą wiedzę na ten temat nabywamy w trakcie wykonywania zawodu, a byłoby łatwiej i obyło się bez większych nieporozumień (po obu stronach), gdyby tłumacze mieli zapewnione takie szkolenia zaraz po nabyciu uprawnień zawodowych.

Na to pytanie natknęłam się wczoraj, wypełniając ankietę na temat jakości tłumaczenia w postępowaniu karnym. Ankieta została opracowana dla celów projektu Unii Europejskiej TRAFUT-Training for the Future (Szkolenie dla Przyszłości), realizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Tłumaczy Sądowych EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association) wraz z Kolegium Lessiusa Uniwersytetu w Antwerpii.

Głównym celem projektu jest promowanie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym.

Ankieta składa się z 28 pytań i będzie dostępna do 30 września. Ankieta jest skierowana do różnych grup zawodowych. związanych z wymiarem sprawiedliwości. Być może wyniki tej ankiety, pozwolą rzeczywiście opracować zasady efektywnej współpracy tłumaczy z sędziami, prokuratorami, adwokatami i funkcjonariuszami policji.

Ankieta dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, funkcjonariuszy policji znajduje się na stronach KRA­JO­WEJ SZKO­ŁY SĄ­DOW­NIC­TWA I PRO­KU­RA­TU­RY

Ankieta dla tłumaczy przysięgłych i tłumaczy sądowych powołanych ad hoc (biegłych sądowych) znajduje się  na stronach TEPISU.