Ta strona korzysta z plików cookie. Musisz zaakceptować zgodę na ich używanie klikając tutaj

Nowe publikacje wydawnictwa C.H. Beck dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych języka angielskiego

wrzesień 10, 2013 · Autor wpisu: · 4 komentarze
Tematyka: błędy na egzaminie pisemnym, polecane publikacje 

Na rynku wydawniczym ukazały się właśnie dwie ważne pozycje dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych oraz tłumaczy zainteresowanych przekładem prawniczym.

Pierwsza publikacja, godna polecania, chociażby ze względu na nazwisko i rolę  jaką odgrywa jej autor przy opracowywaniu i sprawdzaniu prac egzaminacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, to książka prof. Marka Kuźniaka pt.  ‘Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski. Analiza językowa’.

Jak podaje wydawca na swojej stronie, książka prof. Kuźniaka obejmuje egzaminy pisemne, które odbyły się między czerwcem 2009 roku a czerwcem 2011 r. Na podstawie analizy tekstów egzaminacyjnych wyekscerpowano 1129 przykładów pojedynczych słów, zwrotów, oraz większych konstrukcji. Owe przykłady stanowią reprezentatywną grupę, jeśli chodzi o popełniane błędy na egzaminie. Pełna lista zamieszczona jest w glosariuszu załączonym do niniejszej publikacji. Z tej listy wybrano 108 przykładów tłumaczeń z j. polskiego na j. angielski oraz 89 tłumaczeń z j. angielskiego na j. polski, które poddano szczegółowej analizie językowej w oparciu o dostępne słowniki prawnicze oraz systemy informacji prawnych

Od siebie dodam tylko tyle, że profesor Marek Kuźniak z Uniwersytetu Wrocławskiego jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (j. angielski), a w swojej publikacji podjął się czegoś, na co  środowisko tłumaczy prawniczych i osób zainteresowanych ministerialnym egzaminem czekało z utęsknieniem już od dawna, mianowicie analizy błędów popełnianych przez osoby przystępujące do egzaminu.  Że jest ‘branie’ na tego rodzaju opracowania, widać po wynikach. Książeczka wysprzedała się błyskawicznie. Dopiero co się ukazała, a nakład już został wyczerpany. Ja zaopatrzyłam się w wersję elektroniczną tej książki. Z tego co widzę, można jeszcze kupić tego e-booka na stronie wydawnictwa

Druga publikacja, to książka autorstwa pani Ewy Myrczek-Kadłubickiej, pt. ‘Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie karnym. Język angielski’.

Jak  informuje wydawca książki, Przewodnik po prawie karnym jest terminologicznym wstępem do prawa  karnego. Omówiono w nim podstawowe instytucje polskiego prawa karnego materialnego, jak i procedury karnej oraz porównano je z ich anglosaskimi odpowiednikami. Opracowanie obejmuje również pojęcia obce prawu polskiemu, za to ściśle związane z prawem angielskim i walijskim, szkockim, amerykańskim, kanadyjskim i australijskim. Podstawowe zwroty i wyrażenia zostały podane po polsku i angielsku.

Przewodnik po prawie karnym zawiera m.in.:

 • definicje przedstawianych instytucji prawa polskiego i anglosaskiego
 • odwołania do stosownych przepisów prawnych i precedensów
 • uwagi na temat etymologii wybranych terminów
 • informacje na temat historii prawa karnego
 • wybrane formy adresatywne stosowane w sądzie

Jeszcze tej książki nie kupiłam, ale po analizie spisu treści i fragmentu książki, którą udostępnił wydawca na swojej stronie, mogę stwierdzić, że książka ta może być bardzo pomocna nie tylko przy przygotowywaniu się do egzaminu na tłumacza przysięgłego, ale także w procesie dokształcania tłumaczy, którzy mają już uprawnienia zawodowe.

 

 

Tłumaczenie poświadczone – nowa publikacja dra Artura Kubackiego

Spis treści

We wrześniu bieżącego roku pojawi się kolejna publikacja dra Artura Dariusza Kubackiego pt. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Co stanowi o unikalności książki na rynku?

Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym i pogłębionym opracowaniem różnorodnych aspektów pragmatyki zawodu tłumacza przysięgłego omawianych z punktu widzenia filologa, a nie prawnika. Zaliczyć należy do nich kształcenie kandydatów na tłumaczy przysięgłych, a następnie doskonalenie adeptów zawodu, procedury egzaminowania i ustanawiania, metodykę wykonywania tłumaczenia poświadczonego oraz przysięgłego tłumaczenia słowa żywego w sądzie, na Policji czy w urzędach lub innych instytucjach, a także wiążącą się bezpośrednio z wykonywaniem tego zawodu odpowiedzialność zawodową. Jest to praca interdyscyplinarna o charakterze teoretyczno-aplikatywnym, która wpisuje się w zakres badań juryslingwistyki (legilingwistyki), tj. nauki zajmującej się badaniem języka prawnego i prawniczego z wykorzystaniem wiedzy i metodologii językoznawczej. Została przygotowana na bazie wieloletnich doświadczeń autora jako praktykującego tłumacza przysięgłego języka niemieckiego oraz teoretyka i dydaktyka przekładu specjalistycznego.

Kto jest odbiorcą tej książki?

Adresatem książki są przede wszystkim kandydaci na tłumacza przysięgłego i/lub specjalistycznego oraz praktykujący tłumacze przysięgli, którzy chcieliby poszerzyć zakres wiedzy na temat wykonywanego przez nich zawodu. Może ona być również przydatna wykładowcom translatoryki, którzy nauczają tłumaczenia poświadczonego.

Jakie pięć korzyści daje klientom korzystanie z książki?

Monografia zawiera:

– obszerne omówienie teoretycznych i praktycznych zasad wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego (definicja tłumaczenia poświadczonego oraz przysięgłego tłumaczenia ustnego, formalne reguły sporządzania tłumaczeń poświadczonych, metody przysięgłego przekładu ustnego, sposoby uzyskiwania ekwiwalencji, deontologia w pracy tłumacza przysięgłego oraz organizacja jego warsztatu),

– kompleksowe przedstawienie procedury nabywania uprawnień tłumacza przysięgłego, poparte obszerną analizą językoznawczą – na przykładzie języka niemieckiego i polskiego -najczęściej popełnianych przez kandydatów błędów w części pisemnej i ustnej egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego, który przeprowadza Ministerstwo Sprawiedliwości,

– opis sposobów kształcenia tłumaczy przysięgłych w polskim systemie edukacyjnym, a także metod ich doskonalenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu,

– kompleksowe omówienie problemu odpowiedzialności prawnej tłumaczy, w tym zwłaszcza odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych w kontekście funkcjonowania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwości,

– zarys historyczny zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce, a także jego aktualny status prawny w świetle obowiązującej od 2005 r. ustawy o tym zawodzie,

– porównanie statusu prawnego zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce ze statusem prawnym tego zawodu w wybranych krajach Europy.

W jaki sposób książka spełnia te obietnice?

Książka jest bardzo obszernym, przystępnie napisanym i aktualnym kompendium wiedzy na temat ustanawiania, statusu i odpowiedzialności tłumaczy przysięgłych w Polsce. Kandydaci na tłumaczy przysięgłych znajdą w niej wielce cennych wskazówek, jak przygotowywać się do egzaminu państwowego na tłumacza, zaś praktykujący tłumacze przysięgli będą mogli znacząco poszerzyć swoją wiedzę o wykonywanym zawodzie i wiążących się z nim obowiązkach.

Która część książki może być najbardziej ceniona przez czytelnika?

Na szczególne polecenie zasługuje omówienie praktycznych zasad wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, poparte wzorcowymi tłumaczeniami mającymi charakter tłumaczenia poświadczonego, które opatrzono obszernymi komentarzami.

Artur Dariusz Kubacki jest adiunktem Instytutu Filologii Germańskiej UŚ w Katowicach oraz tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego. Prowadzi zajęcia praktyczne i seminaria dla studentów translatoryki z zakresu tłumaczeń specjalistycznych, w tym prawnych i prawniczych oraz ekonomicznych i użytkowych. Jest członkiem PT TEPIS, STP i SGP. W 2005 r. powołano go do składu Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 2009 r. został ponownie konsultantem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na tłumacza przysięgłego. Dr Kubacki jest (współ)autorem trzech zbiorów dokumentów do ćwiczeń translacyjnych oraz podręcznika do nauki podstaw glottodydaktyki. Ponadto jest autorem słownika z zakresu kontroli finansowo-księgowej, przekładu klasyfikacji statystycznych na język niemiecki oraz ponad 50 artykułów i recenzji z dziedziny języka i przekładu specjalistycznego.

Czy to, że przygotowuję się do egzaminu z publikacji Becka, a nie Tepisu może mieć niekorzystny wpływ na moje szanse zdania egzaminu?

sierpień 27, 2012 · Autor wpisu: · Zostaw komentarz
Tematyka: egzamin pisemny, polecane publikacje 

Witam serdecznie,

Na początku chciałbym podziękować za Pani pracę i dzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Przygotowuję się obecnie do egzaminu na tłumacza przysięgłego j. angielskiego. Większość słowników i materiałów mam z wydawnictwa C.H. Beck. Wydaje mi się, że istnieje pewna rywalizacja między tym wydawnictwem a TEPIS. Często promują oni swoje własne propozycje terminologiczne i krytykują te zaproponowane przez konkurencję. Chciałbym się dowiedzieć, czy tak rzeczywiście jest i czy fakt, że przygotowuję się głównie z materiałów Beck-a może mieć niekorzystny wpływ na moje szanse zdania egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Pytanie jest dobre. Rozumiem Pana wątpliwości, ale w Komisji Egzaminacyjnej zasiadają tylko 3 osoby wskazane przez TEPIS. Państwowa Komisja Egzaminacyjna składa się z 11 członków .

Należy jednak pamiętać, że teksty egzaminacyjne układają także konsultanci Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. W art. 3 par. 5 UZTP czytamy:   Na wniosek Komisji, Minister Sprawiedliwości może powołać nie więcej niż dwóch konsultantów, spełniających wymagania określone dla członków Komisji, do udziału w przeprowadzeniu egzaminu z określonego języka.

Wśród konsultantów są często autorzy opracowań, w tym publikacji wydawnictwa Translegis, ale nie tylko. Autorzy ci publikują także w innych wydawnictwach. To oczywiste, że osoby te będą preferować swoje ‘złote myśli’. Dlatego najlepszą strategią przedegzaminacyjną jest:

1/ dokładne zapoznanie się ze składem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej lista jest dostępna tutaj, oraz nazwiskami osób, które są konsultantami PKE w przypadku konkretnego języka, który nas interesuje;

2/ następnie zebranie bibliografii, każdego z powyższych autorów i zapoznanie się z ich preferencjami.

Tłumaczenie tekstów z ‘Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych’.

marzec 7, 2012 · Autor wpisu: · 8 komentarzy
Tematyka: polecane publikacje 

Dla osób przygotowujących się do egzaminu z j. niemieckiego mam dobre wieści. Dr Kubacki, konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej pracuje nad tłumaczeniem tekstów ze swojej sławetnej książki ‘Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych. Można już składać zamówienia na tą pozycję. Na stronie www.kubart. pl, w sekcji KSIĄŻKI, znajduje się informacja:

“Tłumaczenia tekstów z Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych

(W PRZYGOTOWANIU. ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA NASTĘPUJĄCY ADRES EMAIL: KUBART@POST.PL)

Niniejsza publikacja zawiera:

 • tłumaczenia 170 dokumentów polskich i niemieckich,w tym reprezentatywnych dokumentów metrykalnych, szkolnych, notarialnych, policyjnych, sądowych, pracowniczych, handlowych, księgowo-podatkowych i medycznych,
 • tłumaczenia dokumentów nie tylko z Niemiec, ale także z Austrii i Szwajcarii,
 • przekład skrótów najczęściej występujących w tekstach specjalistycznych,
 • zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych,
 • wykaz literatury przedmiotu niezbędnej w pracy każdego tłumacza specjalistycznego.

Każdy germanista/lingwista przygotowujący się do państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego z j. niemieckiego zna to nazwisko i wie, że książki dr Kubackiego są na wysokim poziomie merytorycznym. Zakup tej książki to na pewno będzie dobra inwestycja!

Co tłumacz powinien przeczytać aby mieć ogólne pojęcie o systemie prawa?

Aby poznać podstawy polskiej prawniczej aparatury pojęciowej warto sięgnąć po książkę  Bogusława Gneli ‘PODSTAWY PRAWA DLA EKONOMISTÓW’, natomiast aby dowiedzieć się więcej o amerykańskim systemie prawa należy koniecznie przeczytać książkę świetnego dydaktyka z UMCS, prof.  Tokarczyka pt. ‘PRAWO AMERYKAŃSKIE’.

Z elementami systemu prawa brytyjskiego można się zapoznać czytając książki prof. Berezowskiego ‘JAK CZYTAĆ I ROZUMIEĆ UMOWY W J. ANGIELSKIM?’ oraz ‘JAK CZYTAĆ I ROZUMIEĆ ANGIELSKIE DOKUMENTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH’. Te dwie ostatnie pozycje są o tyle ciekawe, że przedstawiają niektóre kwestie prawne w kontekście tłumaczenia.

Nie można nie wspomnieć książki Janusza Poznańskiego ‘TŁUMACZ W POSTĘPOWANIU KARNYM’. Przypominam, że na końcu, w rozdziale IV tej książki jest glosariusz, skróty i skrótowce, terminy i związki frazeologiczne, które występują w toku postępowania karnego. Jest to więc pozycja szczególnie przydatna dla tłumaczy przygotowujących się do państwowego  egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Tym tłumaczom, którzy nie chcą się czuć totalnie zagubieni w salonowych rozmowach prawników, polecam książkę prof. Jolanty Jabłońskiej-Boncy ‘WPROWADZENIE DO PRAWA’. Książka ta jest napisana bardzo prostym, opisowym językiem. Obok wersji w j. polskim jest wersja w j. angielskim. Tłumaczenie tej książki warto jednak czytać krytycznie, bo jak słusznie zauważa we wstępie tłumaczka, pani Katarzyna Paluch, ‘mimo dołożonych starań tłumaczenie niektórych terminów budzi wątpliwości i należy uznać je za propozycję i sugestię, która może być podstawą dalszych rozważań i dyskusji.

Książki i słowniki, z których warto korzystać przygotowujac się do egzaminu na tłumacza przysięgłego

październik 19, 2011 · Autor wpisu: · 2 komentarze
Tematyka: polecane publikacje 

Dostaję od czytelników zapytania o słowniki i książki, z których warto korzystać przygotowując się do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Jeżeli chodzi o język niemiecki, to polecam wszystkim publikacje dr Kubackiego, dużego autorytetu w tłumaczeniach prawniczych. Nie wspominałam o jego książkach wcześniej na blogu, bo to są ‘pozycje kultowe’. Wszyscy powinni je znać, chociażby dlatego, że dr Artur Kubacki jest konsultantem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Warto zajrzeć na stronę dr Kubackiego. W dziale ‘download’ autor umieścił materiały dla studentów i tłumaczy pisemnych tekstów prawniczych. Polecam gorąco tą stronę!

W zasadzie to mogłabym wymienić jeszcze parę publikacji, które wg mnie są bardzo ważne w przygotowaniu do egzaminu, ale stwierdziłam, że tego robić nie będę.

Po pierwsze – mogę polecić tylko literaturę w j. angielskim i j. niemieckim, a blog jest czytany także przez tłumaczy innych języków (czekam na Wasze propozycje).

Po drugie – najlepiej będzie, jeżeli publikacje i ich użyteczność w przygotowaniu do egzaminu ocenią ci, którzy egzamin zdawali.

Napiszcie więc, poniżej w komentarzu:

 • z których książek wg Was warto korzystać;
 • z których serwisów/słowników internetowych korzystaliście w przygotowaniu do egzaminu;
 • z których słowników korzystaliście podczas samego egzaminu i w trakcie przygotowania;
 • gdybyście mieli radzić osobom dopiero rozpoczynającym przygotowanie do egzaminu, to do jakich książek, Waszym zdaniem, warto sięgnąć decydując się na specjalizację w tłumaczeniu prawniczym.

P.S. Z góry dziękuję za Twój komentarz!

 

Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego

Wszystkim osobom zamierzającym przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego polecam  ‘Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego‘ pod red. Zofii Rybińskiej (Wyd. Translegis)

Książka zawiera wybór autentycznych tekstów egzaminacyjnych angielskich, francuskich, hiszpańskich, niemieckich, polskich, rosyjskich i włoskich , które były na egzaminie na tłumacza przysięgłego w latach 2005-2010.

Teksty te zostały opracowane przez członków i konsultantów Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości, stanowią więc wiarygodne źródło wiedzy na temat egzaminu i poziomu trudności tekstów do tłumaczenia na egzaminie.

Więcej na temat przykładowych tekstów na egzaminie na tłumacza przysięgłego pisałam na blogu tutaj.

 

Egzamin na tłumacza przysięgłego – przykładowe teksty

Pytanie zasadnicze jakie zadają sobie osoby przystępujące do egzaminu brzmi: Jakie pisma sądowe, urzędowe i teksty prawnicze mogą pojawić się  na egzaminie na tłumacza przysięgłego? Możliwości są tysiące.

Do egzaminu na tłumacza przysięgłego najlepiej przygotowywać się oczywiście na podstawie tekstów, które pojawiły się już wcześniej.

Przykładowe teksty do tłumaczenia na egzaminie na tłumacza przysięgłego – gdzie ich szukać?

Warto trochę ‘poguglować’ i poszukać na forach internetowych wypowiedzi tych tłumaczy, którzy mają już egzamin za sobą. Fora internetowe, takie jak globtra.com czy proz.com, to bardzo dobre źródło informacji dla kandydata na tłumacza przysięgłego – znajdziesz tam wiadomości  ‘z pierwszej ręki’.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie udostępnia niestety tekstów z odbytych egzaminów na tłumacza przysięgłego na swoich stronach internetowych. A może to kwestia czasu… Wyniki egzaminów jeszcze do niedawna nie były publikowane, a teraz można się z nimi zapoznać.

Kilka przykładów tekstów, jakie pojawiły się na egzaminie na tłumacza przysięgłego znajdziesz w książce Rojewskiego, Cieślika i Laski pt.‘Egzamin na tłumacza przysięgłego’. Autorzy tej publikacji prezentują przykładowe teksty egzaminacyjne w angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim oraz polskim. Książka zawiera także komentarz do Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Warto sięgnąć także po publikacje wydawnictwa  Translegis

P.S. Jeżeli jest coś, co chciałbyś dodać od siebie odnośnie pism sądowych, urzędowych i prawniczych, to napisz w komentarzu…

 

« Poprzednia strona